Listen To Quran Recitation  From Saad Al Ghamidi

Saad el Ghamidi

Al-Faatiha - The Opening Next Surah

Saad el Ghamidi

Al-Baqara - The Cow

Saad el Ghamidi

Aal-i-Imraan - The Family of Imraan

Saad el Ghamidi

An-Nisaa - The Women

Saad el Ghamidi

Al-Maaida - The Table

Saad el Ghamidi

Al-An'aam - The Cattle

Saad el Ghamidi

Al-A'raaf - The Heights

Saad el Ghamidi

Al-Anfaal - The Spoils of War

Saad el Ghamidi

At-Tawba - The Repentance

Saad el Ghamidi

Yunus - Jonas

Saad el Ghamidi

Hud - Hud

Saad el Ghamidi

Yusuf - Joseph

Saad el Ghamidi

Ar-Ra'd - The Thunder

Saad el Ghamidi

Ibrahim - Abraham

Saad el Ghamidi

Al-Hijr - The Rock

Saad el Ghamidi

An-Nahl - The Bee

Saad el Ghamidi

Al-Israa - The Night Journey

Saad el Ghamidi

Al-Kahf - The Cave

Saad el Ghamidi

Maryam - Mary

Saad el Ghamidi

Taa-Haa - Taa-Haa

Saad el Ghamidi

Al-Anbiyaa - The Prophets

Saad el Ghamidi

Al-Hajj - The Pilgrimage

Saad el Ghamidi

Al-Muminoon - The Believers

Saad el Ghamidi

An-Noor - The Light

Saad el Ghamidi

Al-Furqaan - The Criterion

Saad el Ghamidi

Ash-Shu'araa - The Poets

Saad el Ghamidi

An-Naml - The Ant

Saad el Ghamidi

Al-Qasas - The Stories

Saad el Ghamidi

Al-Ankaboot - The Spider

Saad el Ghamidi

Ar-Room - The Romans

Saad el Ghamidi

Luqman - Luqman

Saad el Ghamidi

As-Sajda - The Prostration

Saad el Ghamidi

Al-Ahzaab - The Clans

Saad el Ghamidi

Saba - Sheba

Saad el Ghamidi

Faatir - The Originator

Saad el Ghamidi

Yaseen - Yaseen

Saad el Ghamidi

As-Saaffaat - Those drawn up in Ranks

Saad el Ghamidi

Saad - The letter Saad

Saad el Ghamidi

Az-Zumar - The Groups

Saad el Ghamidi

Al-Ghaafir - The Forgiver

Saad el Ghamidi

Fussilat - Explained in detail

Saad el Ghamidi

Ash-Shura - Consultation

Saad el Ghamidi

Az-Zukhruf - Ornaments of gold

Saad el Ghamidi

Ad-Dukhaan - The Smoke

Saad el Ghamidi

Al-Jaathiya - Crouching

Saad el Ghamidi

Al-Ahqaf - The Dunes

Saad el Ghamidi

Muhammad - Muhammad

Saad el Ghamidi

Al-Fath - The Victory

Saad el Ghamidi

Al-Hujuraat - The Inner Apartments

Saad el Ghamidi

Qaaf - The letter Qaaf

Saad el Ghamidi

Adh-Dhaariyat - The Winnowing Winds

Saad el Ghamidi

At-Tur - The Mount

Saad el Ghamidi

An-Najm - The Star

Saad el Ghamidi

Al-Qamar - The Moon

Saad el Ghamidi

Ar-Rahmaan - The Beneficent

Saad el Ghamidi

Al-Waaqia - The Inevitable

Saad el Ghamidi

Al-Hadid - The Iron

Saad el Ghamidi

Al-Mujaadila - The Pleading Woman

Saad el Ghamidi

Al-Hashr - The Exile

Saad el Ghamidi

Al-Mumtahana - She that is to be examined

Saad el Ghamidi

As-Saff - The Ranks

Saad el Ghamidi

Al-Jumu'a - Friday

Saad el Ghamidi

Al-Munaafiqoon - The Hypocrites

Saad el Ghamidi

At-Taghaabun - Mutual Disillusion

Saad el Ghamidi

At-Talaaq - Divorce

Saad el Ghamidi

At-Tahrim - The Prohibition

Saad el Ghamidi

Al-Mulk - The Sovereignty

Saad el Ghamidi

Al-Qalam - The Pen

Saad el Ghamidi

Al-Haaqqa - The Reality

Saad el Ghamidi

Al-Ma'aarij - The Ascending Stairways

Saad el Ghamidi

Nooh - Noah

Saad el Ghamidi

Al-Jinn - The Jinn

Saad el Ghamidi

Al-Muzzammil - The Enshrouded One

Saad el Ghamidi

Al-Muddaththir - The Cloaked One

Saad el Ghamidi

Al-Qiyaama - The Resurrection

Saad el Ghamidi

Al-Insaan - Man

Saad el Ghamidi

Al-Mursalaat - The Emissaries

Saad el Ghamidi

An-Naba - The Announcement

Saad el Ghamidi

An-Naazi'aat - Those who drag forth

Saad el Ghamidi

Abasa - He frowned

Saad el Ghamidi

At-Takwir - The Overthrowing

Saad el Ghamidi

Al-Infitaar - The Cleaving

Saad el Ghamidi

Al-Mutaffifin - Defrauding

Saad el Ghamidi

Al-Inshiqaaq - The Splitting Open

Saad el Ghamidi

Al-Burooj - The Constellations

Saad el Ghamidi

At-Taariq - The Morning Star

Saad el Ghamidi

Al-A'laa - The Most High

Saad el Ghamidi

Al-Ghaashiya - The Overwhelming

Saad el Ghamidi

Al-Balad - The City

Saad el Ghamidi

Ash-Shams - The Sun

Saad el Ghamidi

Al-Lail - The Night

Saad el Ghamidi

Ad-Dhuhaa - The Morning Hours

Saad el Ghamidi

Ash-Sharh - The Consolation

Saad el Ghamidi

At-Tin - The Fig

Saad el Ghamidi

Al-Alaq - The Clot

Saad el Ghamidi

Al-Qadr - The Power Fate

Saad el Ghamidi

Al-Bayyina - The Evidence

Saad el Ghamidi

Az-Zalzala - The Earthquake

Saad el Ghamidi

Al-Aadiyaat - The Chargers

Saad el Ghamidi

Al-Qaari'a - The Calamity

Saad el Ghamidi

At-Takaathur - Competition

Saad el Ghamidi

Al-Asr - The Declining Day Epoch

Saad el Ghamidi

Al-Humaza - The Traducer

Saad el Ghamidi

Al-Fil - The Elephant

Saad el Ghamidi

Quraish - Quraysh

Saad el Ghamidi

Al-Maa'un - Almsgiving

Saad el Ghamidi

Al-Kawthar - Abundance

Saad el Ghamidi

Al-Kaafiroon - The Disbelievers

Saad el Ghamidi

An-Nasr - Divine Support

Saad el Ghamidi

Al-Masad - The Palm Fibre

Saad el Ghamidi

Al-Ikhlaas - Sincerity

Saad el Ghamidi

Al-Falaq - The Dawn

Saad el Ghamidi

An-Naas - Mankind

Saad el Ghamidi

An-Naas - Mankind